UZYSKAJ DO 80% DOFINANSOWANIA ZAKUPU NOWEGO WÓZKA WIDŁOWEGO!

Miło nam poinformować, że startuje konkurs „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy – konkurs nr 2024.01” organizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r. (Konkurs nr 2024.01).

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 26 lutego – 27 marca 2024 r.

Cel projektu:

 • poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi
 • zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Przedmiot dofinansowania:

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

  • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
  • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
  • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
  • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
  • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
  • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
  • środki ochrony indywidualnej.

Warunki udziału w konkursie:

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Katalog działań inwestycyjnych:

Zakup urządzeń służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego:
a. wózków jezdniowych do przemieszczania palet (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej wysokości unoszenia do 3,5 m) wyłącznie z napędem
elektrycznym takie, jak: wózki prowadzone, podestowe,
b. ręcznie prowadzonych ciągników do wózków, np. magazynowych (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej prędkości jezdnej do 6 km/h),
c. urządzeń do transportu pionowego osób chorych i niepełnosprawnych w zakresie jednej kondygnacji, np. podnośniki rehabilitacyjne,
d. zestawów do zrywki drewna (przyczepa leśna z żurawiem, bez ograniczenia udźwigu).

Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań inwestycyjnych projektu w tym zakresie nie może być większy niż 40.000 zł.

Nie podlegają dofinansowaniu wózki widłowe z siedziskiem, wózki bez napędu elektrycznego, ciągniki rolnicze, minikoparki, mini ładowarki i inne
urządzenia wielozadaniowe, urządzenia do transportu materiałów sypkich lub płynnych bez opakowania, urządzenia do transportu poziomego osób
(w tym także osób zmarłych), urządzenia do transportu pionowego osób (w tym także osób zmarłych) w zakresie powyżej jednej kondygnacji, pojazdy
(osobowe, towarowe, specjalne) niepodlegające dozorowi technicznemu.

Dodatkowe dokumenty wymagane przy składaniu wniosku:
• dokumentacja oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego na podstawie szczegółowego chronometrażu (minimum 6 pozycji) czynności
wykonywanych podczas całej zmiany roboczej wraz z dokumentacją fotograficzną każdej z czynności wymienionych w chronometrażu
i szczegółowym opisem wielkości i masy przenoszonych przedmiotów, ładunków lub materiałów oraz prognoza ograniczenia obciążenia układu
mięśniowo-szkieletowego.

Propozycje FLT Grupa spełniające wymagania ZUS:

Po więcej informacji zapraszamy Państwa na stronę ZUS:

https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202401

W razie zainteresowania prosimy o kontakt.

Pytania odnośnie dofinansowania do wózków widłowych?

Zadzwoń do nas +48 71 707 09 75