POLITYKA PRYWATNOŚCI FLTGRUPA.PL

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych wszystkich użytkowników odwiedzających i korzystających z Portalu Fltgrupa.pl (dalej: „Portal”) oraz jest dotyczy m.in. obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem tych danych i w kwestii swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej „RODO”).

Przetwarzamy dane osobowe zebrane podczas korzystania przez Państwa z Portalu, w tym dane osobowe podane przez Państwa w trakcie rejestracji w Portalu, w celu świadczenia usług w ramach Portalu, w tym w celu:

 • zapewnienia świadczenia usług zgodnie z regulaminem Portalu;
 • zapewnienia właściwej funkcjonalności Portalu;
 • zapobiegania i wykrywania nadużyć;
 • dostosowania zawartości stron Portalu do preferencji użytkowników;
 • dostarczania wybranych przez użytkownika materiałów marketingowych;
 • realizowania zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym w celu realizacji czynności marketingowych, ochrony praw własności intelektualnej, świadczenia wsparcia technicznego, ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych;
 • zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług;
 • utrzymania ciągłości w świadczeniu usług;
 • zapewnienia świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • zapobiegania nadużyciom i niezgodnemu z prawem korzystaniu z Portalu;
 • poprawy jakości świadczonych przez nas usług;
 • zapewnienia właściwej funkcjonalności Portalu;
 • zapobiegania i wykrywania nadużyć;
 • dostosowania zawartości stron Portalu do preferencji użytkowników;
 • dostarczania wybranych przez użytkownika materiałów marketingowych;
 • tworzenia anonimowych, statystycznych raportów i analiz;
 • realizowania zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
 • zapewnienia świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • zapobiegania nadużyciom i niezgodnemu z prawem korzystaniu z Portalu;
 • poprawy jakości świadczonych przez nas usług;

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

FLT GRUPA Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 1W
51-361 Wilczyce

REGON: 020432296
NIP: 8961422893
KRS: 0000734720

W przypadku korzystania przez Państwa z wyszukiwarki Portalu, Portal uzyskuje informacje o Państwa preferencjach i zainteresowaniach. W przypadku gdy korzystacie Państwo z Portalu za pomocą urządzeń mobilnych, Portal może uzyskiwać dostęp do informacji o położeniu użytkownika.

W przypadku korzystania przez Państwa z Portalu, Portal używa plików cookies (ciasteczek). W szczegółach przetwarzania cookies przetwarzamy informacje o tym, które z dostępnych na Portalu zawartości zostały przez Państwa wyświetlone. W przypadku włączenia przez Państwa w przeglądarce plików cookies, wówczas w ramach Portalu mogą Państwo zapisać informacje o swoich preferencjach. W ramach Portalu mogą Państwo również wybrać, czy chcą Państwo otrzymywać informacje o treściach opartych na treściach, które przeglądaliście Państwo wcześniej. W tym celu prosimy o udzielenie nam Państwo wyraźnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

W ramach Portalu mogą Państwo w każdym czasie zmodyfikować swoje preferencje dotyczące plików cookies, włączyć lub wyłączyć te opcje. W przypadku braku zmian ustawień przeglądarki w ramach Portalu, wówczas w ramach Portalu przetwarzana będzie informacja o tym, jakie treści w ramach Portalu przeglądali Państwo wcześniej.

Prawo dostępu

Każda osoba ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Żądanie należy kierować na podany powyżej adres.

Prawo do wniesienia skargi

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;

– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony interesów życiowych osoby fizycznej niebędącej stroną umowy, a także do ochrony interesów ogólnych;

– art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne ze względu na realizację w interesie publicznym;

– art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osoby trzecie.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe użytkowników Portalu przechowujemy i przetwarzamy w bezpieczny sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), a także o ustawie o ochronie danych osobowych.

Wykorzystanie informacji zawartych na stronach internetowych

Firma FLT Grupa Sp. z o.o. informuje, że wszelkie informacje zawarte w stronach internetowych przeznaczone są wyłącznie dla celów informacyjnych i nie stanowią propozycji handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu cywilnego. Firma FLT Grupa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania przez osoby trzecie z informacji zawartych na stronach internetowych.

OGÓLNE INFORMACJĘ NA TEMAT PORTALU FLTGRUPA.PL

Właścicielem i administratorem Portalu internetowego www.fltgrupa.pl (dalej: Portal) jest firma FLT GRUPA Sp. z o.o. ul. Wrocławska 1W, 51-361 Wilczyce, REGON: 020432296, NIP: 8961422893 KRS: 0000734720,

Administratorem danych osobowych oraz Inspektorem danych osobowych w myśl rozporządzenia RODO jest Artur Jaska. Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych (promocji usług i produktów oferowanych przez PORTAL) oraz zgodnie z treścią udzielonych zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

DANE OSOBOWE W MYŚL ROZPORZĄDZENIA RODO

Dane osobowe – zgodnie z dyspozycją RODO oznaczają informację, które umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej (której te dane dotyczą). Może to być imię i nazwisko, email, dane geolokalizacyjne, identyfikator (id) użytkownika.

TYP DANYCH OSOBOWOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ FLTGRUPA.PL?

W serwisie przetwarzane są jedynie dane osób zamawiających usługi i produktu w sklepie Fltgrupa.pl (w przypadku  wypełnienia wymaganych pól w formularzu zamówienia, przez osobę korzystającą z serwisu): imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, dane firmy (adres, nip, adres poczty elektroniczej, krs).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Firma FLT GRUPA Sp. z o.o. ul. Wrocławska 1W, 51-361 Wilczyce, REGON: 020432296, NIP: 8961422893 KRS: 0000734720,przetwarza dane osobowe Klientów w celu prawidłowego wykonywania zamówień obejmujących usługi marketingowe, usługi doradcze lub usługi cesji domen internetowych.

Firma wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług zgodnie z (art. 6 ust.l lit. b) czyli przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy, wykonania usługi doradczej, lub na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a), tj. zgody właściciela danych w przypadku działań marketingowych. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. Przeglądanie zawartości witryny internetowej Fltgrupa.pl niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Portal Fltgrupa.pl jest dobrowolna zgoda użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w celu m.in. umożliwienia Klientom korzystania z niektórych funkcji strony internetowej; realizacji zamówień na usługi i produktu Portalu; realizacji zapisów do newslettera i powiadomień; realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług firmy FLT GRUPA Sp. z o.o. ul. Wrocławska 1W, 51-361 Wilczyce, REGON: 020432296, NIP: 8961422893 KRS: 0000734720,

Podanie swoich danych osobowych w trakcie składania przez Klienta użytkowniku formularza zamówienia, formularza kontaktowego lub zapisu do newslettera, oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez firmę FLT GRUPA Sp. z o.o. ul. Wrocławska 1W, 51-361 Wilczyce, REGON: 020432296, NIP: 8961422893 KRS: 0000734720,

W przypadku wypełnienia formularza newsletter użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Fltgrupa.pl. Podanie jakichkolwiek danych osobowych na stronie ma oczywiście charakter dobrowolny.

Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO – zgodnie z tym artykułem rozporządzenia, w takiej sytuacji administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do poprawienia/ sprostowania danych (art. 16 RODO)Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO), czyli prawo do usunięcia danych.Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) Osoba, której dane dotyczą w każdym czasie ma prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO). Osoba, której dane dotyczą w każdym momencie ma prawo do sprzeciwu przetwarzania danych (szczególnie jeśli dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego). Odbiorcy (procesorzy powierzenia) danych osobowych to m.in. podmioty zapewniające utrzymanie serwisu w tym podmioty z spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wymiana danych osobowych z tymi podmiotami jest regulowana umową powierzenia danych.

REALIZACJA PRAW PRZEZ OSOBĘ, KTÓREJ DANĘ DOTYCZĄ

Wystarczy, że osoba, której dane dotyczą wyśle odpowiednią wiadomość na adres [email protected] (jednocześnie jest to realizacja 12 ust. 6 rozporządzenia RODO) lub prześle wiadomość drogą listowną na adres FLT GRUPA Sp. z o.o. ul. Wrocławska 1W, 51-361 Wilczyce, REGON: 020432296, NIP: 8961422893 KRS: 0000734720,. Zgodnie z przepisami RODO, administrator danych osobowych (tj. Artur Jaska) udzieli odpowiedzi w ciągu 30 dni.

DOSTĘP DO GROMADZONYCH I ZBIERANYCH DANYCH

Zgodnie z art. 29 RODO, dostęp do danych mają upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy zajmujący się obsługą serwisu Fltgrupa.pl, którym zostały udzielone stosowane pełnomocnictwa.

PRZETWARZENIE INFORMAJCI SZCZEGÓŁOWYCH.

Fltgrupa.pl pozyskuje informację o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika informacje w formularzach w portalu Fltgrupa.pl
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. popularne „ciasteczka“).
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

Informacje w formularzach.

 • Portal Fltgrupa.pl zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Portal może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 • Dane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim

Informacja o plikach cookies.

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu
 • Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Dane nie podlegają udostępnianiu osobom i podmiotom trzecim.