Wózki widłowe to pojazdy mechaniczne niezwykle powszechne w wielu branżach. Są one kluczowymi narzędziami w codziennych operacjach i łańcuchach dostaw w zakładach produkcyjnych, magazynach czy zastosowaniach detalicznych. Jest to sprzęt często użytkowany oraz mający kontakt z ludźmi, dlatego kluczowe dla bezpieczeństwa zarówno operatora, jak i znajdujących się w pobliżu osób, są regularne przeglądy wózków widłowych. Używanie nie w pełni sprawnego wózka widłowego może mieć wiele negatywnych skutków w postaci szkód majątkowych, zwolnień, grzywny, obrażeń, a nawet śmierci. Każdego roku dochodzi do 95 000 wypadków z udziałem wózków widłowych, zdarzają się także wypadki śmiertelne. Wielu z tych zdarzeń można by uniknąć.

Przeglądy wózków widłowych – przepisy

Każdy właściciel tego typu pojazdów wie, że do jego obowiązków należy rejestracja, prowadzenie dokumentacji, a także regularne przeglądy konserwacyjne wózków widłowych. Są to urządzenia transportu bliskiego (UTB), dlatego też w zależności od typu pojazdu niektóre z nich potrzebują badania odbiorczego UDT (Urzędu Dozoru Technicznego).

Wózki widłowe nie podlegające nadzorowi technicznemu UTD

Obowiązek rejestracji oraz dokonywania badań technicznych, jak również odbioru UDT, nie dotyczą pojazdów, które nie zostały wyposażone w mechanizm podnoszenia. Są to na przykład wózki paletowe unoszące, wózki pchające lub ciągnikowe.

Nadzorowi UTD nie podlegają także wózki widłowe z ręcznym mechanizmem podnoszenia. Takiego rodzaju pojazdy nie wymagają żadnej kontroli z zewnątrz.

Wózki widłowe podlegające nadzorowi technicznemu UTD

Urzędowi Dozoru Technicznego podlegają wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia. Mogą być one objęte dozorem technicznym:

  • pełnym – wymagane jest zgłoszenie do UTD, dopuszczenie do eksploatacji, przeglądy doraźne, przeprowadzanie badań okresowych co 12 miesięcy, natomiast same przeglądy konserwacyjne wózków widłowych odbywają się w tym wypadku co 30 dni. Zaliczamy tutaj wózki jezdniowe z wysięgnikiem oraz napędem mechanicznym, z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, podestowe czy też z fotelem dla operatora.
  • ograniczonym – wymagane jest zgłoszenie do UTD, dopuszczenie do eksploatacji, przeglądy doraźne, przeglądy konserwatorskie wózków widłowych odbywają się w tym wypadku co 60 dni, przeglądy okresowe co 2 lata. Zaliczamy tutaj wózki z mechanicznym napędem oraz podnośnikiem, prowadzone lub zdalnie sterowane.

Wózki widłowe – rodzaje przeglądów

Przeglądy wózków widłowych są konieczne ze względów prawnych i mają na celu zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa. Każde badanie powinno być przeprowadzone w terminie, który zależy od zaleceń UTD, a także wytycznych producenta. Najważniejsze przeglądy wózków widłowych to: przegląd codzienny, przeglądy konserwacyjne, okresowe oraz doraźne.

Przegląd codzienny

Na początku każdej zmiany operator jest zobowiązany sprawdzić wózek widłowy i zgłosić przełożonemu wszelkie usterki. Podstawą jest tu sprawdzenie opon pod kątem uszkodzeń oraz stopnia ich napompowania. Ważne jest również sprawdzenie paliwa, wody i oleju w wózkach widłowych napędzanych silnikiem spalinowym pod kątem wycieków i prawidłowych poziomów. W przypadku pojazdów elektrycznych konieczne jest sprawdzenie poziomu naładowania baterii. Zweryfikowanie sprawności hamulców i sygnału ostrzegawczego. Te wszystkie elementy odnotowywane są w książce eksploatacji.

Przegląd konserwacyjny

Przeglądy konserwacyjne wózków widłowych wykonują konserwatorzy albo serwisy wózków widłowych. Tego rodzaju badania pozwalają na wykrycie różnego rodzaju usterek czy awarii sprzętu. Przeglądy konserwatorskie wózków widłowych są także odnotowywane w książce eksploatacji. Osoba przeprowadzająca to badanie odnotowuje wszelkiego typu spostrzeżenia dotyczące stanu pojazdu. Przeprowadzona wtedy zostaje naprawa ewentualnych usterek lub też wymiana zużytych elementów.

Przegląd okresowy

Przeglądy okresowe są dokonywane przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas tego rodzaju badania skontrolowany zostaje stan techniczny pojazdu, wskutek którego zostaje przedłużone lub cofnięte zezwolenie na eksploatację sprzętu. Podczas gdy wykonywany jest okresowy przegląd wózka widłowego UDT sprawdza dziennik konserwacji urządzenia, a także księgę rewizyjną oraz protokoły pomiarów elektrycznych. Prześwietlone także zostają niezbędne dokumenty pracowników zajmujących się obsługą oraz konserwacją pojazdów. Poza tym następuje kontrola poszczególnych układów wózka widłowego, a także wyposażenie kabiny operatora.

Badanie doraźne

Ten rodzaj badania również przeprowadzany jest przez inspektorów UDT. Może mieć postać badania doraźnego eksploatacyjnego, którego celem jest potwierdzenie, że wszelkie zmiany, które zaszły w urządzeniu typu: naprawa, modernizacja, demontaż, wymiana elementu spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa. Może to również być badanie doraźne powypadkowe lub poawaryjne. Przeprowadzane jest ono po otrzymaniu zawiadomienia dotyczącego niebezpiecznego uszkodzenia lub nieszczęśliwego wypadku związanego z eksploatacją wózka widłowego.