Czym jest księga rewizyjna wózka widłowego? Otóż wybrane urządzenia i instalacje techniczne objęte są dozorem technicznym. Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa wykonuje instytucja państwowa określana jako Urząd Dozoru Technicznego. Podstawowym zadaniem urzędu jest kontrola przestrzegania przepisów, a także wydawanie decyzji związanych z wykonywanym dozorem.

Dokument potwierdzający dopuszczenie do użytkowania

Wśród urządzeń objętych dozorem technicznym znajdują się wózki jezdniowe podnośnikowe nazywane również wózkami widłowymi. Oznacza to, że tego rodzaju pojazdy mogą być użytkowane dopiero po wydaniu przez Urząd Dozoru Technicznego decyzji zezwalających na ich eksploatację. Decyzja ta wydawana jest przez jeden z dziesięciu oddziałów terenowych działających na terenie kraju, przez uprawnionego inspektora po zweryfikowaniu dostarczonej dokumentacji oraz przeprowadzeniu badania odbiorczego. Dokumentem potwierdzającym dopuszczenie do użytkowania jest księga rewizyjna wózka widłowego. Stanowi ona swego rodzaju odpowiednik dowodu rejestracyjnego samochodu.

W celu wydania księgi konieczne jest złożenie stosownego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Niezbędne jest dostarczenie specyfikacji technicznej wózka, instrukcji obsługi, schematu układu hydraulicznego i elektrycznego, a także dokumentów dotyczących rejestracji. Zgodnie z przepisami w księdze rewizyjnej znajdują się najważniejsze informacje o wózku oraz jego użytkowniku. Osoby decydujące się na użytkowanie wózków widłowych bez wymaganych dokumentów narażają się na konsekwencje prawne i finansowe. 

Księga rewizyjna wózka widłowego – zasady prowadzenia dziennika konserwacji

Kolejnym ważnym dokumentem, który musi posiadać każdy wózek widłowy, jest dziennik konserwacji. Obowiązek jego prowadzenia nakładają przepisy rozporządzenia z dnia 29 października 2003 roku, w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. Dziennik konserwacji może mieć formę papierowej broszury lub książki. Dokument ten zawiera szczegółowy spis wszystkich wykonywanych przeglądów technicznych, napraw oraz modernizacji. Prowadzeniem dziennika zajmuje się zatrudniony mechanik lub konserwator, a wpisów może dokonywać wyłącznie osoba do tego uprawniona.

W celu zdobycia takich uprawnień niezbędne jest zdanie egzaminu UDT dotyczącego konserwacji urządzeń transportu bliskiego. Zgodnie z przepisami dziennik powinien być uzupełniany minimum co 30 dni. Jeżeli w tzw. międzyczasie wykonywane są jakiekolwiek naprawy, trzeba je odnotowywać na bieżąco. Wymagane jest podanie stanu licznika w momencie naprawy, dokładnego opisu wykonywanych czynności wraz z datą oraz odręcznym podpisem osoby uprawnionej.

Zalecane, lecz nie obowiązkowe jest również sporządzenie codziennych raportów technicznych wózka widłowego. Regularne monitorowanie stanu technicznego pojazdu pozwala mechanikom na bieżąco usuwać drobne usterki, co często daje możliwość uniknięcia poważniejszych i bardziej kosztownych napraw.