Rynek logistyki – a w tym transportu wewnętrznego – jest w Polsce bardzo dynamiczny i konkurencyjny. Coraz więcej przedsiębiorców uświadamia sobie, że przemyślana strategia, nowoczesne rozwiązania czy automatyzacja procesów to czynniki, które mają realne znaczenie w przebiegu produkcji i sprzedaży towaru. W obliczu nowych wyzwań i niepewnym środowisku biznesowym to właśnie dbałość o te aspekty funkcjonowania firmy mogą warunkować jej rentowność i utrzymanie stabilnej pozycji rynkowej.

Czym jest transport wewnętrzny?

Transport wewnętrzny, inaczej nazywany wewnątrzzakładowym, to określenie obejmujące przemieszczanie, rozładunek i załadunek towarów, surowców, materiałów czy podzespołów na terenie (zamkniętym lub otwartym) należącym do zakładu pracy. W zależności od przypisanych zadań, transport wewnątrzzakładowy można podzielić na dwa główne kierunki. Wyszczególniamy zatem: transport składowo-magazynowy oraz transport produkcyjny (wewnątrzwydziałowy i międzywydziałowy).

Analiza sytuacji przedsiębiorstwa i rozpoznanie potrzeb

Wszelkie zmiany dotyczące organizacji transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie powinna poprzedzić dogłębna analiza obecnej sytuacji. Warto zadać sobie pytanie czy firma w pełni wykorzystuje swój potencjał i jaki jest kierunek jej rozwoju. Wskazanie mocnych i słabych stron funkcjonującego systemu ułatwi rozpoznanie faktycznych potrzeb i pozwoli uniknąć zbędnych kosztów. Czynniki, które w szczególności trzeba wziąć pod uwagę:

stan infrastruktury i zaplecza magazynowego, a także rozmieszczenie obiektów w zakładzie i wokół niego;

wyposażenie z uwzględnieniem jego stanu technicznego – warto zastanowić czy liczba i rodzaj maszyn odpowiada charakterowi i natężeniu pracy, czy są one wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem;

zasoby ludzkie – czy w firmie jest wystarczająca liczba pracowników, czy zakres obowiązków jest jednoznaczny i czy posiadają oni odpowiednie uprawnienia i szkolenia.

Organizacja przestrzeni magazynowej

Usprawnienie transportu wewnętrznego zależy w dużej mierze od funkcjonalnie rozplanowanej przestrzeni magazynowej. Właściwy stan infrastruktury, szerokie korytarze robocze, dobra widoczność, nieograniczony dostęp do regałów magazynowych umożliwią swobodne manewrowanie pojazdami wewnątrz i na zewnątrz zakładu pracy. Dbałość o ład i porządek i pozbycie się wszelkich niepotrzebnych przedmiotów pomoże wygospodarować dodatkową przestrzeń. Bardzo ważne jest wprowadzenie prawidłowych oznaczeń (pionowych i poziomych) dróg i korytarzy, po których poruszają się wózki widłowe. Należy zamieścić tabliczki ostrzegające we wszystkich wymaganych miejscach, schematy wyjść ewakuacyjnych, zasad BHP oraz podstaw pierwszej pomocy. Stanowiska pracy powinny być zaaranżowane w kolejności zgodnej z procesem powstawania towarów lub realizacji zamówień, tak aby wyeliminować wszelkie niepotrzebne akcje związane z przemieszczaniem ładunków. Funkcjonalny magazyn ma korzystny wpływ również na bezpieczeństwo i wygodę pracy. Uporządkowany i prosty system pracy w odpowiednim otoczeniu minimalizuje ryzyko pomyłek, zaniedbań i wypadków.

Wyposażenie dopasowane do charakteru pracy magazynu

Braki w wyposażeniu transportu wewnętrznego nie da się zastąpić siłą ludzkich rąk. Czynności takie jak rozładunek, załadunek czy transport ładunków wymagają zastosowania zaawansowanego technicznie sprzętu. W innym przypadku w miejscu pracy może dochodzić do wypadków czy naruszenia przepisów BHP.

Kompletując flotę wózków widłowych należy kierować się przede wszystkimi faktycznymi potrzebami przedsiębiorstwa. Zwiększenie efektywności prac magazynowych uwarunkowane jest inwestycją w odpowiedniej jakości sprzęt. Cena w tym wypadku ma drugorzędne znaczenie. Ważne jest żeby urządzenia były w pełni wykorzystywane, a także dostosowane do charakteru pracy i warunków panujących w zakładzie pracy. Przykładowo, jeżeli część zadań transportowych jest wykonywanych na zewnątrz budynku, gdzie należy wziąć pod uwagę różne warunki atmosferyczne, warto zainwestować w wózki czołowe spalinowe. W halach z dużą przestrzenią pionową, wyposażonych w kilkumetrowe regały sprawdzą się z kolei wózki wysokiego składowania. W magazynach sąsiadujących w otoczeniu biur, gdzie wymagana jest cisza i brak emisji spalin jedynym rozwiązaniem są wózki czołowe elektryczne. Dobór odpowiedniego do zapotrzebowania sprzętu w dłuższej perspektywie pozwoli zaoszczędzić niepotrzebne wydatki, zoptymalizuje pracę, zwiększy bezpieczeństwo, a także wpłynie na zadowolenie pracowników.

Regularna kontrola urządzeń

Zakup floty wózków widłowych to poważna i kosztowna inwestycja, dlatego nie powinno się dopuszczać do żadnych zaniedbań. Aby utrzymać sprzęt w jak najlepszej kondycji należy stosować go zgodnie z przeznaczeniem i regularnie przeprowadzać kontrole, przeglądy techniczne i konserwacje. Wszelkie usterki powinny być usuwane na bieżąco przez osoby wykwalifikowane lub profesjonalny serwis. Ważne jest też systematyczne prowadzenie dokumentacji stanu technicznego wszystkich pojazdów. Warto pamiętać, że istnieje możliwość dostosowania posiadanych środków transportu do aktualnych wymagań dzięki wyposażeniu dodatkowemu i osprzętowi.

Finansowanie wózków widłowych

Ograniczone możliwości finansowe nie stanowią dzisiaj przeszkody we wdrożeniu innowacji w transporcie wewnętrznym. Wielu dystrybutorów urządzeń transportu bliskiego oferuje ciekawe rozwiązania dające szansę rozwoju małym firmom i przedsiębiorstwom o niewielkim kapitale. Jedną z opcji jest zakup używanych wózków widłowych. Odpowiedzią na potrzeby rynku jest także usługa wynajmu krótko- i długoterminowego. Ciekawym produktem jest także leasing operacyjny. Formalności związane z jego uzyskaniem są ograniczone do minimum, a rata leasingu pozwala zachować płynność finansową i nie obciąża zdolności kredytowej. Warto zwrócić uwagę też na korzyści podatkowe, które niesie za sobą leasing wózków widłowych – jego koszty można odliczyć jako wydatek związany z prowadzeniem działalności finansowej.

Więcej o możliwości finansowania wózków widłowych i produkcie FLT Fine Finance dowiesz się tutaj.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na sprawne funkcjonowanie magazynu są zasoby ludzkie. Warto przede wszystkim zadbać o odpowiednią liczbę pracowników. Inwestycja w dodatkową parę rąk może przełożyć się na szybszą realizację zamówień czy efektywniejszy proces produkcji. Każda nowozatrudniona osoba, czy to w transporcie wewnętrznym czy do innych prac magazynowo-produkcyjnych, powinna być gruntownie wdrożona w obowiązujący w danym zakładzie system pracy. Systematyczny rozwój poprzez kursy i szkolenia pracowników to duża korzyść dla firmy w dłuższej perspektywie czasu. Możliwość podnoszenia kwalifikacji wpływa również na wydajność, lojalność i większe poczucie przywiązania osób zatrudnionych do miejsca pracy. Znaczenie ma też właściwe rozdysponowanie obowiązków między pracowników zgodnie z ich wiedzą, umiejętnościami i zajmowanym stanowiskiem.

Korzyści wynikające z efektywnego transportu wewnętrznego

Optymalizacja transportu wewnątrzzakładowego w przedsiębiorstwie prowadzi do zwiększenia produktywności pracy. Przydzielone pracownikom zadania będą wymagały znacznie mniej czasu, przez co większe zlecenia nie będą stanowiły problemów natury logistycznej. Wysoka wydajność wiąże się z minimalizowaniem strat i obniżeniem kosztów magazynowych. Właściwy dobór urządzeń, dobra organizacja pracy i stawianie przed pracownikami rzeczowych i realnych wymagań wpłynie na ich zadowolenie i motywację do pracy. Niezawodność i terminowość wykonywanych zleceń daje możliwość zdobywania nowych kontrahentów i realizacji większej liczby zamówień, a przez to ogólny rozwój firmy.

Podsumowanie

Chociaż dla wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza tych nastawionych na produkcję, transport wewnętrzny stanowi tylko jeden z segmentów pracy magazynowej, nie powinno się bagatelizować jego znaczenia. Wprowadzenie dobrej organizacji pracy, odpowiedniej jakości wyposażenia i zatrudnienia wymaganej liczby pracowników wpływa na funkcjonalność wszystkich procesów w firmie. Należy testować różne rozwiązania i być otwartym na sugestie podwładnych, którzy najlepiej znają swoje obowiązki i mogą zaproponować czasem nawet drobne zmiany, które wpłyną na ogólną wydajność pracy. Warto pamiętać, że inwestycje poczynione w transport wewnętrzny są inwestycjami długofalowymi, na których efekty trzeba jakiś czas poczekać. Bilans korzyści przemawia jednak za tym, że opłaca się podjąć takie działania.