Przez wiele lat uprawnienia na wózki widłowe wydawane były na okres bezterminowy. Co więcej, istniała także możliwość zdobycia imiennych uprawnień, które obowiązywały wyłącznie na terenie danego zakładu pracy. W dniu 1 czerwca 2019 r. weszły jednak w życie przepisy, które zmieniły sposób i tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków widłowych oraz sposób przedłużania ich przedłużenia. Ważne jest zatem, aby wiedzieć, w jaki sposób sprawdzić można uprawnienia na wózki widłowe wedle obowiązującego aktualnie prawa.

Imienne uprawnienia na wózki widłowe a aktualne przepisy

Jak wspomniano, do połowy czerwca 2019 r. zakłady pracy miały możliwość wydawania uprawnień na wózki widłowe swoim pracownikom. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami nie jest to już możliwe. Każda osoba, która uzyskała wcześniej imienne uprawnienia na wózki widłowe, dziś podnieść musi swoje kwalifikacje i zdać egzamin państwowy. Podkreślić tu jednak trzeba, że w ministerialnym rozporządzeniu wprowadzającym nowe przepisy dokładnie określono do kiedy imienne uprawnienia obowiązują, a tym samym od kiedy wymagane będzie zdanie egzaminu państwowego. Uprawnienia imienne na wózki widłowe ważne będą jeszcze:

  • do grudnia 2023 r. – dotyczy uprawnień wydanych do 31.12. 2004 r.,
  • do grudnia 2026 r. – dotyczy uprawnień wydanych do 31.12.2014 r.,
  • do końca 2027 r. – dotyczy uprawnień wydanych po 01.01.2015 r.

Uprawnienia UDT na wózki widłowe nabyte przed 1 czerwca 2019 r.

Osoby zdobywające uprawnienia UDT na wózki widłowe przed wejściem w życie nowych przepisów były przekonane, że nabywają je dożywotnio. Niestety nowe przepisy wprowadzają zmiany w tym zakresie. Obecnie uprawnienia na wózki widłowe ważne są przez okres 5 lub 10 lat. Okres ważności uprawnień uzależniony jest od rodzaju pojazdów. Innymi słowy, uprawnienia bezterminowe zdobyte przed 1 czerwca 2019 r., po wejściu w życie nowych przepisów stały się uprawnieniami terminowymi. Oznacza to konieczność ich przedłużania co 5 lub 10 lat.

Odnowienie uprawnień UDT na wózki widłowe

Na szczęście odnowienie uprawnień na wózki widłowe nie oznacza konieczności ponownego odbycia kursu i zdania egzaminu państwowego. W celu odnowienia uprawnień należy złożyć wniosek o ich przedłużenie do Urzędu Nadzoru Technicznego na 3 miesiące przed upływem terminu ich ważności. Co jednak istotne, w chwili składania wniosku należy być czynnym operatorem wózka widłowego. Oznacza to konieczność pracy w charakterze operatora wózka widłowego przez 3 lata w okresie ostatnich 5 lat. Co ważne, nie musi być to okres ciągły i praca nie musi być wykonywana wyłącznie na rzecz jednego pracodawcy. Istotne jest, aby w ciągu ostatnich 5 lat przez 3 lata pracować czynnie jako operator wózka widłowego.

Sprawdzenie uprawnień na wózki widłowe

Pozostaje odpowiedzieć na pytanie, jak sprawdzić uprawnienia na wózki widłowe, np. przez ewentualnego pracodawcę. Każda osoba, która uzyska uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych w Urzędzie Nadzoru Technicznego, otrzymuje specjalną kartę identyfikacyjną. Dokument stanowi potwierdzenie tego, że dana osoba posiada niezbędne kwalifikacje i może wykonywać pracę w charakterze operatora wózka widłowego. Karta zawiera także dokładną datę ważności posiadanych uprawnień. Pracodawca, chcąc sprawdzić, czy dana osoba posiada uprawnienia na wózki widłowe, może poprosić o okazanie karty identyfikacyjnej wydanej przez Urząd Nadzoru Technicznego.